Conferinţa naţională de gastroenterologie şi hepatologie cu participare internaţională

Disciplina de gastroenterologie din cadrul Departamentului Medicină Internă a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, cu suportul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova și Asociaţia Medicală „Hepateg”, organizează cea de-a XVI-a Conferinţă naţională de gastroenterologie şi hepatologie cu participare internaţională, care îşi va desfăşura lucrările în noiembrie 2017, la Chişinău.

Cu acest prilej este preconizată editarea culegerii de lucrări ştiinţifice în revista „Sănătate publică, economie şi management în medicină”.

În acest context, pentru publicare, sunt acceptate articole în volum de la 5 până la 10 pagini dactilografiate. Modelul de prezentare este ataşat.

Articolele vor fi prezentate în formatul A4, Times New Roman 14, în Microsoft Word la intervalul 1,5 cu marginile 2,5 cm.

Lucrările vor fi publicate în limba prezentată şi trebuie să respecte următoarea structură:

  1. Foaia de titlu va conţine titlul lucrării, prenumele şi numele autorilor, instituţia.
  2. Rezumate cu titlul şi cuvinte-cheie în limba engleză şi rusă (până la 200 de cuvinte fiecare).
  3. Textul articolelor clinice, experimentale va cuprinde: introducere, materiale şi metode, rezultate obţinute, discuţii şi concluzii. Altă structură se va accepta, dacă aceasta va corespunde conţinutului materialului.
  4. Articolele de sinteză nu vor depăşi 20 de pagini, iar bibliografia trebuie să includă nu mai mult de  20 de surse.
  5. Tabelele şi figurile trebuie să fie enumerate şi însoţite de legendă. Figurile color se vor publica din sursele autorului.
  6. Referinţele bibliografice vor fi prezentate în ordinea alfabetică și vor corespunde cerinţelor CNAA pentru publicaţii ştiinţifice.
  7. Datele persoanei de contact: prenumele şi numele, gradul/titlul ştiinţific, subdiviziunea şi instituţia, adresa, telefon de contact, adresa electronică.

Pentru publicaţie se va percepe plata de 25 de lei/pagină pentru primul autor şi câte 15 lei/pagină pentru fiecare coautor.

Data limită de prezentare a publicaţiilor – 5 octombrie 2017.

Publicaţiile vor fi prezentate în 2 exemplare, semnate de autori şi şeful subdiviziunii, pe suport de hârtie şi în formă electronică.

Pentru fiecare lucrare ştiinţifică este obligatoriu de prezentat o referinţă din partea unui specialist în domeniu.

Lucrările ce nu vor respecta cerințele expuse nu vor fi acceptate pentru publicare.

 

Responsabili pentru recepţionarea lucrărilor:

Natalia Taran, cercetător ştiinţific superior,

Laboratorul de gastroenterologie, Spitalul Clinic Republican, et. 6

Tel.: 022 205 539; 079 257 616; e-mail: gastroenterologie@usmf.md

 

Elena Chirvaș, cercetător ştiinţific,

Laboratorul de gastroenterologie, Spitalul Clinic Republican, et. 6

Tel.: 022 205 539, 079 414 945; e-mail: gastroenterologie@usmf.md